Prawidłowa eksploatacja i bezpieczeństwo na podestach ruchomych – najważniejsze wskazówki i oznaczenia


Podesty ruchome znajdują zastosowanie w wielu branżach. Jako sprzęt mający na celu transport ludzi i towarów na stanowiska pracy, usprawniają różnorodne działania chociażby w budownictwie, przykładowo przy montażu czy remoncie elementów różnych konstrukcji (mostów, wiaduktów czy budynków). Są wręcz niezastąpione w trakcie wykonywania prac na wysokości. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej tematowi eksploatacji podestów ruchomych i udzielimy kilku wskazówek, które pozwalają na bezpieczne i długie użytkowanie maszyn.

Najważniejsze uwarunkowania prawne

Każdy podest ruchomy podlega nadzorowi technicznemu, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym, a także zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Żeby podest ruchomy został dopuszczony do użytkowania, musi mieć aktualną decyzję, która zezwala na taką eksploatację. Decyzja, która pozwala na wykorzystanie podestu, jest wydawana po przeprowadzeniu przez inspektora UDT badania technicznego i czynności sprawdzających.

Sprzęty starsze z minimalnymi wymaganiami

W zakładach pracy często wykorzystywane są do pracy starsze urządzenia niemające aktualnych oznaczeń bezpieczeństwa. One również mogą być eksploatowane, ponieważ najnowsze przepisy nie są obowiązujące wobec tych urządzeń. Konieczne jest natomiast dostosowanie urządzeń, które są udostępniane pracownikom, do minimalnych wymogów bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Bezpieczna eksploatacja sprzętu a uprawnienia pracowników

Aby mówić o bezpiecznej eksploatacji podestów ruchomych, trzeba także wziąć pod uwagę zasady właściwej ich konserwacji i obsługi. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby pracownicy mieli odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności. Podstawę stanowi oczywiście stosowny egzamin. Posiadanie zaświadczeń wymusza specjalna ustawa o dozorze technicznym. Gdy na podestach pracują wykształceni, doświadczeni pracownicy znacznie zmniejsza się ryzyko wypadków. Najczęstsze przyczyny wypadków na podestach przedstawia poniższa grafika.

Najczęstsze przyczyny wypadków na podestach ruchomych

Bezpieczna praca z zastosowaniem podestów ruchomych

Każdorazowo przed rozpoczęciem prac na podestach ruchomych powinna zostać przeprowadzona kompleksowa ocena ryzyka. Ma to na celu ograniczenie lub wyeliminowanie wszystkich czynników, które mogą stanowić zagrożenie podczas pracy na podeście ruchomym w danym miejscu pracy. W skład takiej oceny ryzyka wchodzą:

  • przegląd placu budowy i ocena ryzyka,
  • dobór właściwego podestu ruchomego,
  • sprawdzenie maszyny przed rozpoczęciem pracy,
  • wybór środków ochrony osobistej,
  • kontrola ostateczna.

Przegląd placu budowy to zadanie dla inspektora BHP lub kierownika budowy. Ocena ryzyka związanego z konkretnym miejscem realizacji prac musi się odbywać każdorazowo i indywidualnie. Nie ma możliwości, by stworzyć uniwersalny schemat i posługiwać się nim zawsze. Zrealizowanie tego zadania przez osobę odpowiedzialną za BHP jest nie tylko prawnym, ale również moralnym obowiązkiem.

Do najważniejszych kroków przy ocenie ryzyka należą m.in. zidentyfikowanie wszelkich zagrożeń, wdrożenie środków ostrożności, przygotowanie dokumentacji związanej z oceną ryzyka.

Obowiązki pracodawcy

Przedsiębiorca, oddając do dyspozycji sprzęt swoim pracownikom, powinien zadbać przede wszystkim o to, by był właściwie przygotowany pod względem technicznym. Każdy pracownik powinien mieć możliwość skorzystania z instrukcji obsługi urządzenia. Dodatkowo pracownik musi mieć dostęp do środków ochrony osobistej, takich jak kask, rękawice, kamizelka odblaskowa, okulary ochronne czy inne akcesoria do ochrony wzroku lub słuchu.

Zawsze przed rozpoczęciem pracy powinien ocenić stan techniczny podestu zgodnie z instrukcją, m.in. sprawdzić urządzenia zabezpieczające, oznakowania na urządzeniu, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze, panel sterowniczy, elementy sterownicze, sygnalizację i oświetlenie.

Trzeba także zweryfikować, czy dobrze działa mechanizm podnoszenia, elementy odpowiedzialne za stateczność podestu i układu hydraulicznego pod kątem ewentualnych wycieków. Należy stosować zasady bezpieczeństwa także w czasie konserwacji maszyny. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości trzeba natychmiast zatrzymać maszynę i powiadomić o nieprawidłowościach pracodawcę.

Zasady bezpiecznego użytkowania podestów ruchomych

Ważne, by do sprzętu nie miały dostępu osoby postronne. Podest ruchomy może pracować tylko na stabilnym podłożu, na terenie o nachyleniu, które nie przekracza dopuszczalnych norm. Szczególną ostrożność należy zachować blisko krawędzi wykopów oraz linii energetycznych. Wszystkie bramki na platformie powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone.

Bezpieczna praca na podestach ruchomych

Urządzenia, które posiadają aktualne badania techniczne, zawodzą zwyczaj niezwykle rzadko. Wszelkiego typu niebezpieczne sytuacje to zwykle rezultat złej organizacji pracy i nieprzestrzegania zasad BHP. Właśnie dlatego warto na temat środków ostrożności rozmawiać z pracownikami, by praca przebiegała sprawnie i bezpiecznie.

Sprawdź naszą ofertę

  

powrót do listy